สัญญา / ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ข้อมูลข้างต้นจะถูกพิจารณาภายใน 3-7 วันเพื่อตรวจสอบ คุณสมบัติความถูกต้อง

2. เมื่อผ่านการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลและนำท่านเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มงานได้ทันที

3. รายได้และอัตราค่าบริการจะถูกเก็บเรียกเข้าทางบริษัท 20% ตามข้อตกลง (ในการให้บริการใดๆต่อ 1 บริการ ทางบริษัทจะดำเนินการหักอัตราค่าใช้บริการของทาง RIBBIT X 20% ของอัตราการให้บริการ 1 ครั้ง)

4. หากไม่สามารถให้บริการได้ตามวันที่เวลาที่กำหนดกรุณาแจ้งทางบริษัทก่อนอย่างน้อย 3 วันเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

5. ไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการติดต่อกันเอง หากฝ่าฝืนจะถูกตัดออกจากระบบทันที

6. ในกรณีที่ต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลให้แจ้งทางระบบก่อนทุกครั้ง

7. ในกรณีที่เพิ่มอัตราการให้บริการหลังจากพิจารณาหน้างานแล้ว แจ้งอัตราค่าบริการประเมินหน้างานใหม่เข้าสู่ระบบทุกครั้ง

8. ในกรณีเกิดความเสียหายใดๆเช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกิดจากผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการทางบรัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายทุกกรณี ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

9. กรณีผู้ให้บริการตกลงรับงานแล้วไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ถือเป็นการขาดความรับผิดชอบอย่างร้ายแรง ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย 10 เท่าจากอัตตราค่าบริการจริง

10. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการอย่างเร่งด่วนทันที ผู้ให้บริการในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องจะต้องสามารถดำเนินการให้บริการได้

11. กรณีผู้ใช้บริการต้องการทราบข้อมูลของผู้ให้บริการ ในกรณีดังนี้

11.1 ผู้ให้บริการมีเกิดการบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบใดๆที่ทำให้ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการเกิดความเสียหาย จนทำให้เกิดการฟ้องร้อง หรือเรียกร้องจากทางผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เป็นไปตามการพิจารณาของทางบริษัท ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว บริษัทของปฏิเสธ ความรับผิดชอบ ใดๆที่อยู่นอกเหนือการดูแลของบริษัท

12. เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน กรณี

12.1 เพิ่มอัตราค่าบริการนอกเหนือจากข้อตกลง ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บริการ ทางบริษัทจะดำเนินการตัดออกจากระบบทันที

13. เงื่อนไขสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยที่ทางบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ติดตามข่าวสาร

อัพเดทข่าวสาร